Značenie, ktoré v lese na stromoch a vedľa nich vidíme, niečo znamená. Čo to však je a ako sa v tom, pre nás verejnosť vyznať aspoň v základoch?

 

My všetci žijeme v jednej krajine, dýchame ten istý vzduch a v tej našej krajine je les zvláštnou a jedinečnou komoditou, ktorá ovplyvňuje životy nás všetkých.

 

Môj pôvodný zámer na obsah článku bol rozšíriť pohľad na turistické značenia, ktoré máme najsystematickejšie a najlepšie spracované na celom svete. Všimol som si však, že posledné roky a mesiace vzniklo mnoho kvalitných článkov a informácií, preto som sa rozhodol napísať o niečom inom, možno ešte dôležitejšom.

Čo ma motivovalo napísať na túto tému viac a prečo je dôležité poznať aspoň v základoch, čo značky na stromoch znamenajú?

Úprimne, ruku na srdce, koľko % z nás, ľudí, čo chodí do prírody, tam chodí pre to, aby si naplnili iba svoje potreby a koľko % z nás, si v lese a prírode aspoň občas všíma okrem toho detaily? Detaily, ktoré môžu jednak priniesť ešte oveľa hlbšie potešenie zo zážitku a času stráveného tam a na strane druhej, aj odhaliť podozrivé a možno aj nelegálne aktivity, ako sú nelegálna ťažba dreva, pytliactvo, skládky, nelegálne prikrmovanie a iné, ktoré nám ju ničia a deformujú.

Prečo sa teda nepodielať na ochrane niečoho, kam radi chodievajú takmer všetci?

Podiel lesného porastu na Slovensku

Výmera lesov v Slovenskej republike je  okolo 2 až 2,1 mil. ha (hektárov) . Pre predstavu, rozloha Slovenska predstavuje 4,9 mil. ha. To znamená, že plocha lesov na Slovensku je niekde okolo 41 až 42%. Je to podstatne viac ako v napríklad v roku 1850, kedy sa odhadovala výmera lesa 28% územia.

Sme na tom teda podstatne lepšie a to vďaka generáciám pred nami, ktoré si uvedomili, že je treba niečo zmeniť. Momentálne mám však pocit, ako keby sme sa znovu, pomaly vracali k trendu prílišného výrubu. Je to určite spôsobené aktuálnou dobou a zmenou myslenia ľudí a najmä tým, že nás je dvojnásobne viac!

Aby som neznel príliš negatívne, vyzdvihnem aj množstvo iniciatívy a aktivít ľudí a skupín, ktorí sa veľmi zaujímajú o ochranu nášho najväčšieho bohatstva. Mnoho sa už dokázalo a mnoho sa ešte dokáže. Najkľúčovejšie je prehlbovať vzťah k prírode a znovu ho navrátiť najmä medzi deti a najmladšiu generáciu.

Každý kúsok lesa niekto „vlastní“

  • Štátne lesy
  • Súkromné lesy
  • Spoločenské lesy (urbár)
  • Cirkvené lesy
  • Obecné lesy
  • Poľnohospodárske lesy
  • Súkromné rezervácie

 

Pozrime sa na veci, ktoré amatérom profesionáli nevysvetľujú.

Porastová mapa

Je dôležitým materiálom, z ktorého aj laik môže vyčítať zaujímavé informácie. Podľa dielcov, farieb, čiar, viete určiť:

  • vek lesa
  • druh lesa
  • hranice lesov, (napríklad medzi rezerváciou a hospodárskym lesom)
Porastová mapa

Porastová mapa

LGIS – Lesnícky geografický informačný systém, na zobrazenie po nainštalovaní pluginu (funguje na prehliadači Explorer), v iných prehliadačoch (Chrome, Firefox, Edge) po nainštalovaní rozšírenia IE tab.

Čo je na tom strome toľko značiek, kto sa má v tom vyznať?

Sú stromy, kde vidíme rôzne druhy znakov, šípok, farieb, tvarov, teraz myslím tých, mimo turistických značení. Základná informovanosť a povedomie o tom, čo aspoň niektoré z nich znamenajú, je veľmi slabé. Či je to tak zámerne, alebo je to len odborne prepracovaný systém, tento záver nechám na posúdenie každého z vás.

Bielym pruhom sa značia hranice dielcov. Ak sa vetvia, lesníci do stromov vyrývajú šípky v smere vetvenia. Spolu s bielym pruhom môže byť na strome aj oranžový štvorec, ktorý vymedzuje hranicu medzi vlastníkmi lesa. Táto značka môže byť aj samostatne.

 

Červeným pruhom, (iba jedným, do polky obvodu stromu), sa označuje ochranný les, tak isto červeným pruhom je označený aj v porastovej mape.

 

Červeným pruhom po celom obvode a polkruhom z vonkajšej strany pod ním sa označuje  hranica rezervácie. Na porastovej mape je však značená zelenou čiarou.

Červený štvorec vymedzuje hranicu medzi vlastníkmi lesa, prioritne má byť však oranžovej farby.

 

Žlté šikmé pásy vyznačujú tzv. zvoznú, „dočasnú“ trasu, ktorou bude zvážané drevo z porastov na dočasnú skládku.

 

Stromy ktoré majú akúkoľvek farebnú bodku sú určené na výrub. Bodka sa umiestňuje vo výške 1,3m od zeme kolmo na spádnicu svahu z obidvoch strán a na koreňový nábeh. Bodka na koreňovom nábehu slúži na kontrolu po výrube. Ak by tam chýbala jedná sa o nelegálny výrub! Stromy označené červenou bodkou sú určené na mimoriadnu ťažbu. Bielou bodkou sú označené odumierajúce alebo už odumreté stromy určené na výrub.

 

Bielym krížom sa označuje hranica plochy kde vznikne holina v dôsledku kalamity. Stromy s bielymi krížmi sa nerúbu. Stromy s červenými krížmi je taktiež zakázané rúbať! Sú to takpovediac stromy na dožitie.

Dôležitá poznámka! Pre mnoho ľudí evokuje krížik, (x-ko) označenie na výrub stromu. Nie je to tak, je to práve naopak. Je to nešťastné označenie a v niektorých oblastiach Slovenska sa už začína pomaly uvažovať o zmene takéhoto označenia. Keď budú bližšie informácie, budem ich aktualizovať.

 

Šípky smerom hore alebo do strán, pod značkami zväčša označujú začiatok hranice určeného vyznačenia alebo smer vetvenia, ak sa hranice celkov vetvia.

Šípky s určením hranice, alebo vetvenia

Šípky s určením hranice alebo vetvenia

Modrý šikmý pás, ak sa les rúbe holorubne v páse alebo sa presvetľuje v páse, hranice pásov, medzi ktorými sa môže rúbať, sú značené jednou šikmou čiarou.

Modrá šikmá čiara

Modrá šikmá čiara

Aspoň základný prehľad

Rozhodne nie je ľahké, vyznať sa v tom množstve značiek a farieb. Určite som sem napísal iba nejaký základ, nakoľko ja, ako laik sa v tom vyznám iba v základoch a je toho omhoho viac. Prišlo mi však zmysluplné, aby sme vedeli aspoň to a ľudia, ktorí sú pre prírodu a lesy nadchnutí ešte o čosi viac, si určite informácie zisťujú aj individuálne.

Rozhodne sme o tom málo informovaní, na druhej strane to aj mnoho ľudí vôbec nezaujíma. Dôkazom toho je, že keď si zadáte do vyhľadávača niečo o lesníckom značení, nájdete pramálo informácií.

Vyrúbané stromy musia byť označené

Každý vyrúbaný strom počas povolenej ťažby musí byť označený zvláštnou pečiatkou – ciachou. Najneskôr na odvoznom mieste, to je miesto, z ktorého sa kopy naskladaného dreva odvážajú na miesta spracovania.

Tu som obdržal informáciu od odborníkov z LESOV, so žiadosťou o korekciu a doplnenie k tomuto bodu, odcitujem:

„Každý strom nemusí byť označený ciachou a určite nie na odvoznom mieste ! A v praxi to tak ani nie je. Strom (stromy) sa označujú až pri nakladaní na odvozný prostriedok. Taktiež to považujem za veľmi kontraproduktívne skrz verejnosť ktorá bude neoznačené drevo na sklade nezmyselne nahlasovať. Vyhláška č. 232/2006 Z.z. §5, ods. 1 „Vyťažené drevo sa najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označí tak, aby na dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti bolo označené najmenej jednou ciachou alebo iným povoleným označením každého obhospodarovateľa lesa alebo nákupcu dreva, od ktorého prepravované drevo pochádza.“ To znamená, že teoreticky postačuje ak bude na dopravnom prostriedku označený jeden strom, určite nie všetky ! Ani to tak v praxi nebýva. Vyznačuje sa maximálne do 10 kmeňov“.

Či je to správne alebo nie, nech si každý z vás urobí názor. Podľa mňa to nie je OK. Je to nedostatočné z hľadiska kontroly a zvyšuje sa možnosť nelegálnej činnosti, tažby. Tento predpis je dovolím si tvrdiť, cielene až príliš mierny.

Pripájam celé znienie zákona/vyhlášky k celej téme o ktorej píšem:

Zákon a vyhláška č. 232/2006 Z. z. – Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva.

Označené drevo po výrube ciachou

Označené drevo po výrube ciachou

 

Na obrázku vyššie, typická ciacha ktorú lesníci natĺkli na strom veľmi rýchlo po tom, čo lesoochranári zastavili v rezervácii auto odvážajúce neoznačené stromy.

Ak by ste si všimli, že sa rúbe a ťaží v lokalite ako prales, rezervácia, prírodná pamiatka a podobne, konajte prosím! Môže sa jednať o nelegálnu ťažby, ktoré sú veľmi časté. Nezatvárajte pred tým oči, týka sa to nás všetkých, ktorí predsa chodíme do lesa a prírody radi, alebo sa mýlim? 

Nahlásiť to môžete:

MŽP SR

Národné lesnícke centrum

Obvodnom lesnom úrade

Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK

 

Zdielajte to medzi ľudí a vytvorte tlak a verejnú angažovanosť.

Ak by ste boli zanietení ešte viac a máte naozaj silný vzťah k prírode, môžete odhaliť množstvo nelegálnych alebo rozporuplných označení, nelegálnych ťažieb a iných proti prírodných skutkov.

V našich krásnych lesoch sa deje mnoho špinavostí a to najmä tam, kde chodieva málo ľudí.

Environmentálna kriminalita je treťou najväčšou oblasťou kriminality na svete a významný  podiel má na nej nelegálna ťažba a obchod s drevom

Malá pozitívna správa

Ministersvo životného prostredia ohlásilo koncom roka 2019 iniciatívu na vytvorenie mobilnej aplikácie.

Občan si skrz aplikáciu bude vedieť nielen overiť, či je na danom mieste ťažba povolená, ale napríklad aj v akom množstve a aké je číslo povolenia. Ak narazí na nesúlad, tak informácia poputuje kontrolným orgánom. V prípade prepravy dreva zas bude smerodajné evidenčné číslo prepravného vozidla. Viac sa dočítate v tomto článku.

Či bude dokončená do konca roka 2020, ako sľubujú, je otázne. Verme, že áno 🙂 .

Na záver

Dúfam som priniesol niečo obohacujúce, s touto nie príliš známou problematikou. Budem preto rád, za akúkoľvek spätnú väzbu, možno sa dozviem aj od vás niečo nové.

Moja frekvencia písania a pridávania článkov s novými témami je pomerne chabá, no o to viac sa snažím, aby bol článok zaujímavejší, aby som sa doktol tém, ktoré v spoločnosti nie sú takmer vôbec rozoberané a poukázal na ich skrytú dôležitosť.

Zaujímavé tipy na články a odborné spracovania k téme:

Fínske lesy doslova patria Fínom, až 60% je v individuálnom a rodinnom vlastníctve – nedrancujú si ich.

Katalóg lesníckych máp

Mapa území európskeho významu a komplexný informačný a monitorovací systém – MŽPSR

História vývoja lesov

Čo robiť, keď…

Použité pomocné zdroje: Juraj Lukáč blog, Kostoliansky chodník, MŽP SR, MP SR, Forestportal, Pralesy.sk,  Lesy SR

Mnohí z vás mi písali, že by som mohol vytvoriť stručného sprievodcu týchto značení. Preto som pre vás takého spriedovcu spracoval do PDF, ktorého budete vedieť používať aj offline. Ak ťa tento článok zaujal, prihlás sa prosím na odber dolu a každému, kto tak urobí zašlem sprievodcu na uvedený e-mail. Ak sa nechceš prihlásiť, napíš mi a pošlem ti ho tiež.

PS: Ak nájdete akékoľvek nezrovnalosti a nepresnosti v mojich vetách, napíšte mi a prispejete tým k obohateniu témy.

Čoskoro sa ohlásim s novým článkom, s novou témou.

Na záver ahojte a posielam TREE HUG  🙂 .

Tree hug

Tree hug